Storsatsning på Oskarshamnbygdens våtmarker under 2020

Marströmmens vattenråd, Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd har tillsammans med Oskarshamns kommun erhållit statligt stöd från LONA (Lokala naturvårdssatsningen) för en storsatsning på våtmarker.

Satsningen kallad Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar pågår under perioden 15 november 2019 till och med 30 juni 2021.
Totalkostnaden är budgeterad till 1,707 miljoner kronor av vilka 1,517 Mkr nu beviljats som stöd i form av statligt bidrag.
Satsningen samfinansieras av de båda vattenråden med likvida medel och ideell tid.

Bakgrund och beskrivning

Vattenråden i Marströmmen, Virån och Oskarshamnsbygden driver sedan flera år tillbaka vattenfrågor i Oskarshamns kommun på ideell basis.

Initiativet som nu fått statligt stöd syftar till att etablera ett program – Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar – för att uppnå kontinuitet i arbetet med satsningar på våtmarker i kommunen. Programmet ska genom kartläggning identifiera nya möjliga våtmarkssatsningar, initiera samt tillsammans med lokala aktörer se till att dessa projekt blir verklighet. Effekterna av de planerade våtmarkssatsningarna är primärt att fördröja vattnet på sin väg genom landskapet, öka på bildningen av grundvatten samt öka den biologiska mångfalden. Sekundära effekter är till exempel ökat rekreationsvärde genom att gynna fiske och jakt, säkerställandet av livsmedelsproduktion och minskat näringsläckage till Östersjön.

En inledande listning av möjliga framtida projekt inom programmet har tagits fram. En grundligare kartläggning av möjliga projekt kommer att inleda programmet. Kartläggningen kommer att precisera vilken fas (förankring, förstudie, projektering, genomförande) respektive våtmarkssatsning befinner sig i för att på så sätt kunna kostnadsuppskatta och utifrån det prioritera satsningarna i tiden. 

Programmet ska sedan resultera i både anläggande och restaurering av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Själva genomförandet av de föreslagna våtmarksåtgärderna ingår inte i det ansökta projektet utan blir en fortsättning där vattenråden under programansvarigs ledning kommer att ansöka om åtgärdsfinansiering.

Programansvarig: Ulf Hultqvist, 0708-25 47 10, ulf.hultqvist@capiro.se

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt