Så fint blev det – läs mer för att se hur det gick till

Det tänkta området för den nya våtmarken var en före detta åkermark som hade så kallade ”våtmarksvärden” redan.


Projektuppvisning
Så här såg det ut innan vi startade


Vattentillförseln kommer här från ytvatten samt ett dike som leds in.
Genom att dämma och schakta ur delar av området var det möjligt att skapa en våtmark på cirka 1,5 hektar.
Eftersom våtmarken kunde anläggas i en naturlig lågpunkt blev en dämning av området kostnadseffektiv.
Avrinningsområdet är cirka 20 hektar varav huvuddelen utgörs av skogsmark.

Ett nödvändigt första steg är alltid att göra en detaljerad inmätning av området som ska bli våtmark. Både markhöjd och position behövs .

Viktiga fakta att få med när man utför detaljinmätningen är platser för utläggning av schaktmassor, dränerings- och kulvertsystem, diken, vägar, el- och telekablar mm.

Med hjälp av detaljinmätningen kan man bedöma t ex vilken vattennivå som är möjlig att ha i våtmarken, vilket anläggningssätt som är bäst och var man kan placera eventuella överskottsmassor mm. Genom att använda sig av områdets höjdskillnader och dämma området kan man minimera schaktmängden.

Projektuppvisning
Utseendet spelar roll – så vackert som möjligt ska det vara


Det är värdefullt att försöka få naturliga mjuka former i våtmarken. Dels blir det vackrare att se på men framförallt skapar det faktiskt bäst möjligheter för den biologiska mångfalden och våtmarkens produktion.
En maximal lutning på 1:5 gör att vallen smälter in naturligt i landskapet.
En stor andel yta som gränsland mellan vatten och land är målet.

Projektuppvisning
En flikig strandlinje är vackert och bra för djuren

Det kan man uppnå genom att skapa en flikig strandlinje som ansluter mjukt till de naturliga förutsättningarna i området.
I områden som betas vill man ha flacka övergångar mellan land och vatten för att göra området mer attraktivt.

Efter drygt ett år men ännu inte täckt av växtlighet är det redan vackert.


Våtmarksrådgivningen genomfördes av Naturvårdsgruppen AB.