Övergödningen av Östersjön är ett problem. Ett enkelt sätt att förbättra läget, är att anlägga en fosforfälla och det görs ofta i samband med en våtmark.

Alger i maten gör kossor klimatsmarta | | forskning.se
Det kan bli för mycket av näring också

I sin enklaste form är en fosforfälla inte annat än en grop i vattendraget, djupare än omgivningen.
Bäst är att gräva den nära inloppet i våtmarken eller diket.
När vatten rinner in här dras jordslam med och faller till botten. Fosforn följer med slammet och lagras likaså på botten.
Med några års mellanrum grävs jordlagringarna upp. De kan med fördel spridas på närmaste åker för att tillföra näring.

Fosfordammar är särskilt bra intill en mark där djur gått en längre tid och gödslat.

En ideal fosforfälla består av två delar – ett hål och en grundare beväxt yta som saktar ner det inrinnande vattnet så att slam och fosfor hinner falla ner.

den här 5-minutersfilmen berättas hur man gjort på Häckenstad lantbruk

Greppa Näringen (samarbete mellan Jordbruksverket och LRF) har gjort en kort instruktion här