Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Vattenrådet är en ideell förening som driver vattenfrågor i Oskarshamns kommun med ansvar för; Virån, Skallarebäck, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och Applerumeån.

Syftet med vattenrådets arbete är att:

  • Utifrån ett helhetsperspektiv verka för att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald.
  • Utgöra samrådsorgan för avrinningsområdet gentemot myndigheter och övriga intressenter. 
  • Utgöra ett forum för informations- och kunskapsspridning.


Vattenråd är den lokala, frivilliga grenen av en ny organisation för vattenförvaltning som Sverige har inrättat för att genomföra EUs vattendirektiv.
Syftet med vattendirektivet är att se till att både vi och senare generationer har tillgång till ett gott vatten.

Vattenrådens dagliga arbete bygger på ideella krafter och tar hjälp genom att knyta till sig expertis och söka finansiering av vattenprojekt.
Där finns bland andra:

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Varje vattendistrikt leds av en vattenmyndighet som har tre viktiga uppgifter:
Att ta fram en förvaltningsplan för vattnet i området
Att ta fram ett åtgärdsprogram som löper sex år i taget
Att besluta om miljökvalitetsnormer – den standard som allt vatten ska hålla

Södra Östersjöns vattenmyndighet är beläget på länsstyrelsen i Kalmar.
Här är Södra Östersjöns förvaltningsplan för åren 2016-2021.

Virån/Oskarshamnsbygdens vattenråd inryms i distriktet Södra Östersjön.
Distriktet löper från Skånes Smygehuk i söder till Bråviken i norr, inklusive Gotland.

Över de fem regionala vattenmyndigheterna står Havs- och Vattenmyndigheten som följer upp, samordnar och kontrollerar arbetet samt rapportera tillbaka till regeringen och till EU.

Det är inte helt enkelt. Så här kan man tänka sig en illustration se ut:

Karta vem o vad