Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Vattenrådet är en ideell förening som driver vattenfrågor i Oskarshamns kommun med ansvar för; Virån, Skallarebäck, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och Applerumeån.

Syftet med vattenrådets arbete är att:

  • Utifrån ett helhetsperspektiv verka för att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald.
  • Utgöra samrådsorgan för avrinningsområdet gentemot myndigheter och övriga intressenter. 
  • Utgöra ett forum för informations- och kunskapsspridning.


Vattenråd är den lokala, frivilliga grenen av en ny organisation för vattenförvaltning som Sverige har inrättat för att genomföra EUs vattendirektiv.
Syftet med vattendirektivet är att se till att både vi och senare generationer har tillgång till ett gott vatten.

Vattenrådens dagliga arbete bygger på ideella krafter och tar hjälp genom att knyta till sig expertis och söka finansiering av vattenprojekt.
Där finns bland andra:

Varje vattendistrikt leds av en vattenmyndighet som tar fram en förvaltningsplan för sex år i taget.
Virån/Oskarshamnsbygdens vattenråd inryms i distriktet Södra Östersjön. Distriktet löper från Skånes Smygehuk i söder till Bråviken i norr, inklusive Gotland.
Sverige är indelat in i fem vattendistrikt baserat på avrinningsområde istället för administrativ gräns.

Varje vattendistrikt leds av en vattenmyndighet som tar fram en förvaltningsplan för sex år i taget.
Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet för distriktet Södra Östersjön

Här är Södra Östersjöns förvaltningsplan för 2016-2021.

Över de fem regionala vattenmyndigheterna står Hav- och Vattenmyndigheten som utfärdar bindande regler för hur distriktens arbete ska utföras.