Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Vattenrådet är en ideell förening som driver vattenfrågor i Oskarshamns kommun med ansvar för; Virån, Skallarebäck, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och Applerumeån. Syftet med vattenrådets arbete är att:

  • Utifrån ett helhetsperspektiv verka för att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald.
  • Utgöra samrådsorgan för avrinningsområdet gentemot myndigheter och övriga intressenter. 
  • Utgöra ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Vattenrådens dagliga arbete bygger på ideella krafter med tidigare finansiering från kommunen och viss finansiering från Länsstyrelsen. Finansiering av åtgärder söks så gott som alltid genom program hos de stora aktörerna: LST, HaV, LIFE, …

Vattenrådets arbete startade upp år 2012.

Några användbara länkar till vår omvärld:

http://www.vattenrad.se