Den gamla snötippen i Oskarshamn kan få nytt liv som våtmarkspark – ett stycke havsmiljö i stan.

En idéskiss från Emåförbundet hur Döderhultsbäcken kan slingra sig runt små öar


Döderhultsbäcken, öster om E22an i Oskarshamn, är en uträtad vattensträcka i en outnyttjad utkant av Oskarshamn.
Här överväger kommunen och vattenrådet att skapa en våtmarkspark med gångstigar mellan en mosaik av vatten, skyddad från näraliggande bostäder med en lövridå av träd.

Emåförbundet har utrett och lämnat förslag till hur projektet skulle kunna genomföras vilka vattenrådet nu vill gå vidare med, via en förstudie av den så kallade Snötippen.
Markägare är Oskarshamns kommun.

Nuvarande raka åfåra föreslås få ett mera slingrande lopp och göras mindre bred. Det skulle skapa ett mera ”levande” vattendrag samtidigt som låter vattnet att kunna bredda in i området.

En öppning kan göras i strandlinjen på den norra sidans övre del där vatten kan bredda in vid högre flöden.
I området skapas sedan en ”mosaik av vatten” där några djupare områden gör att vattenspeglar kommer bli kvar även vid lägre vattenföring. Det fungerar då som ett utjämningsmagasin förutom en våtmarksmiljö.

Naturliga sänkor utnyttjas och träddungar på högre områden sparas.

I våtmarksparken är ett ”våtmarksrum” tänkt att skapas (liksom ett Naturum) där man under promenaden kan stanna till och via skyltar eller en litenutställning lära sig mer om vattnet, om våtmarkens funktion samt om det djur- och växtliv som finns här.

Vi etablerar på så vis en havsnära miljö i staden som minskar övergödningen samtidigt som flora och fauna gynnas och allmänhetens förståelse och kunskap om vattnets värde höjs.