Sörgårdsgärde före röjningen av våtmarken

Sörgårdsgärde vid Sörvik söder om Oskarshamn, var fortfarande igenvuxet även efter att markägaren i samarbete med Sportfiskarna och med hjälp av Hushållningssällskapet, under september 2019 återskapat en vandringsväg för gädda och abborre genom att restaurera ett nedrasat dämme.

Det vatten som kommer till våtmarken för med sig kväve och fosfor. Avvattning sker sedan direkt ut i Östersjön via ett 100 meter långt dike som är cirka 1 meter brett och 1 meter djupt.

Övergödning av Östersjön är som bekant ett problem och här kan växtligheten kring och på en våtmark spela stor roll. Våtmarken kan rena vattnet genom att skilja bort näringen på framför allt tre olika sätt, genom denitrifikation, genom sedimentation eller genom upptag i biomassa.

Vattenytan vid Sörgårdsgärde kommer få en yta på ungefär 2 hektar. Men för att fullt ut uppnå syftet med en våtmark behöver vattnet vara solbelyst, grunt och dessutom bevuxet med undervattens- och flytbladsvegetation.
Därför är det också viktigt att träd och buskar inte tillåts växa upp och lägga skugga över våtmarken.

För maximal glädje och nytta av våtmarken genomförde därför markägaren hösten 2020 en större röjning av vegetation och buskar i kanter och på slänter.