2019-12-15 – Så här ser omlöpet ut efter en regnig november. Återstår ca 20 cm för att omlöpet ska fyllas med vatten.

2019-09-13 – Nu är arbetet med gäddvåtmarken klart!

Dämmet ersätter det numera pensionerade stämbordet och ny strömfåra har etablerats. Ett omlöp för fisken har byggts vilket vattnet kommer att strömma nedför när höstregnen gjort sitt.

Det gamla stämbordet har gått i pension.
Ny vall uppbyggd där det gamla stämbordet suttit. Ny strömfåra etablerad.

Det gick åt några liter alkylatbensin till att röja träd och sly, två arbetsdagar med maskin och förare samt tre ton natursten.

Stort tack till Urban, Grävspaden, och Olof, Sportfiskarna.

Urban och Olof ser nöjda ut med sitt arbete.

Nu ser vi med spänning fram emot att Sörgårdsgärde fylls med vatten och att gäddorna hittar upp dit fram på vårkanten.

//Markägarna

Bakgrund

Den gamla regleringen av vattennivån i Sörgårdsgärde

I samarbete med Sportfiskarna planerar markägaren att restaurera befintlig igenvuxen våtmark. Vattenytan omfattar vid högre vattenstånd, ca 2 ha. Röjning av vegetation och buskar i kanterna. Anläggande av vandringsväg för gädda och abborre. Avvattning sker direkt ut i Östersjön via ett 100 m långt dike, ca 1 m brett och 1 m djupt. Höjdskillnaden mellan våtmarkens yta och havsytan är ca 80 cm.

Rådgivningsplan framtagen av Hushållningssällskapet.